Konstantin Vasilyev

1974

Ilya Muromez sets free the prisoners