Konstantin Vasilyev

1974

Sadko on a cypress plank